Гаранция и сервиз

Гаранционни условия:

Раници ТАШЕВ® - 2 години гаранция за раниците, изработени от материал Cordura®, 1 година гаранция за Polyester.
Гаранционната карта е валидна с подпис и печат на търговеца и документ за покупка.

Палатки Vango® - 1 година гаранция. Гаранцията не покрива счупени рейки, скъсани ципове и липсващи части.

Обувки Lomer® и Northland® - От 1 месец до 1 година гаранция. Гаранцията покрива дефекти в следствие на
некачествени материали и грешки при изработката. За сандали и маратонки – 1 месец. За туристически обувки - 3
месеца - 1 година.  

Гаранцията на продуктите важи при дефекти в материалите и/или изработката и не важи в случай на повреди вследствие
на неправилна експлоатация, инциденти и недобро стопанисване, прекомерна и не по предназначение употреба,
механични повреди, независещи от здравината и качеството на материалите.
Гаранцията важи с попълнена гаранционна карта, опаковка и документ за плащане /касов бон или Разписка за прием на паричен превод/.

Производителите приканват своите клиенти към внимателно и грижливо отношение към екипировката, експлоатация
съобразно предназначението и, поддръжка, почистване след употреба с подходящи препарати, които да не увредят
специалните материи, както и надеждно съхранение през времето, в което не се ползва.

За продукти от категорията Outlet Гаранция не се прилага.

Рекламация

При възникнал проблем, който смятате че е по вина на производителя – неправилна изработка или дефект в материалите
– имате право да направите рекламация.
Рекламация се предявява в обекта, от който е закупена стоката.
За стоки, закупени он-лайн - с имейл с описание на проблема, снимки на дефекта и на целия продукт/ по имейл или по Viber/,
документ за покупка /касов бон или Разписка за прием на парибен превод/. 
Екипът ни има грижата да даде отговор възможно най-бързо. В случай, че снимките са недостатъчни за категоричен
отговор, ще се свържем с вас, за да изпратите и самия продукт до наш адрес, за което съставяме протокол. Продуктът
трябва да е чист, в пълна окомплектовка, с документ за плащне/касов бон или разписка за прием на паричен превод/
 и гаранционна карта, ако има такава, а за обувки и с кутията.
След инспекция на дефекта/повредата, ние или производителят установяваме причината за възникването му. Ако
дефектът е по вина на производителя, извършваме безплатен ремонт. Ако ремонтът е невъзможен, заменяме продукта
с друг. При невъзможност за ремонт или замяна, възстановяваме заплатената сума на посочена от Вас банкова сметка.

Ремонти

Всички гаранционни и извънгаранционни ремонти на раници Ташев извършваме във фабриката в Плевен в срок от
няколко дни. Заявки за ремонт на продукти ТАШЕВ постъпват много рядко /на много стари раници или на раници,
претърпели инцидент/. Затова ценовата ни политика за извънгаранционните ремонти е много либерална, а сроковете
 кратки.
При нужда от ремонт, свържете се с нас и изпратете раницата с куриерска пратка до адреса ни в Плевен. След ремонта, до няколко дни я връщаме обратно с куриерска пратка
до Ваш адрес.
Алтернативно, раницата може да оставите в магазина ни в София и съответно, да я вземате от там без разходи за транспорт до Плевен и обратно.
В този случай, срокът е по-дълъг с ок. 1 седмица, в зависимост от това кога ще е следващия ни вътрешен трансфер София - Плевен.
Ремонтираме само продукти Ташев.
За всички останали марки гаранционните ремонти се извършват от производителите, след констатирана повреда по
тяхна вина до 1 месец след предяваване на рекламация.
Моля, имайте предвид, че продуктът, който ни изпращате, трябва да е чист и сух.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на
потребителите:

Чл.112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви
рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай
потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е
невъзможно или избраният от него намин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага
разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. Значимостта на несъответствието;
3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни
неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2001 г. ) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба,
продавачът е длъжен да я приведе в сответствие с договора за продажба.

(2) ( Предишна ал.1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г. ) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за
продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) ( Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г. ) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да
развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската
стока съгласно чл. 114.

(4) ( Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г. ) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за
продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителскат стока или за
материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) ( Предишна ал. 4 – ДВ, бр.18 от 2011 г. ) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие
на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствои на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е
удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2.  Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката,
когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката
в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) ( Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г. ) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне
на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на
потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице
следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) ( Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г. ) Потребителят не може да претендира за разваляне
на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето
на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока
или за постиганет на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск,
различен от срока по ал. 1